ДАВЖИД I
/ хуучирсан /

Лянхуа цэцгийн найман навчны хэлбэрээр хийдэг малгайн орой дахь жинсний суурь.

Ижил үг:

ДАВЖИД II