ДАВЖААДУУ

Давжаа байрын: давжаадуу борлон (өсөлт муутай борлон), давжаадуу бяруу (бага зэрэг дэлгэрэнгүй...

давжаадуу борлон өсөлт муутай борлон
давжаадуу бяруу бага зэрэг давжаа бяруу
давжаадуу ишиг давжаа байдалтай ишиг