ДАВЖААДАХ

Хүн, малын бие бялдрын өсөлт, бойжилт муудах, хэтэрхий жижиг давжаа болох: даан ч давжаадах (дэндүү дэлгэрэнгүй...