ДАВДГАНАХ

Дав дав хийх, дав дав хөдлөх: давдганан байх (огцом түргэн хөдлөх, элдэв муу ааш гаргах).