ДААГДАМ I

1. Хүч хүрэх боломжтой, өргөж дийлмээр: өргөж даагдам (өргөхөд хүч хүрэлцэхүйц);


2. Зөөлөн, хатуу, нягт биш: хазвал даагдам (хазаж идвэл болох), хөрөөнд даагдам (хөрөөдөж болмоор).

өргөж даагдам өргөхөд хүч хүрэлцэхүйц
хазвал даагдам хазаж идвэл болох
хөрөөнд даагдам хөрөөдөж болмоор
Ижил үг:

ДААГДАМ II