ДААГДАМ II

Өвчин хуучид давагдаж дийлэгдэмгүй, бэрх хэцүүд автамгүй.

Ижил үг:

ДААГДАМ I