ДААГДАХ III

Хариуцан гүйцэтгэж, хийж болох: үл даагдах ажил (хариуцан хийж болшгүй ажил).

Ижил үг:

ДААГДАХ I

ДААГДАХ II