ДААГИУР

Хөнгөмсөг, хийсвэр, дэгдгэнүүр; хуугиур: даагиур хүн (зан байдал тогтворгүй хөнгөмсөг хүн).