ДААГЧ III

1. Ямар нэг хүн, үйл хэргийн төлөө үүрэг хариуцлага хүлээн, түүнийг дааж авсан этгээд: батлан даагч дэлгэрэнгүй...


2. Бусдаас хараат бус амьдарч, ажиллаж буй хүн: биеэ даагч (бусдын тус дэмгүйгээр өөрийнхөө амьдрал ахуй, ажил хэргийг бүтээгч).

батлан даагч аливаа байгууллага, хувь хүн, хамт олны өмнө тухайн этгээдийг хариуцагч хүн
биеэ даагч бусдын тус дэмгүйгээр өөрийнхөө амьдрал ахуй, ажил хэргийг бүтээгч
Ижил үг:

ДААГЧ I

ДААГЧ II