ДААГАТАЙ

1. Даага бүхий; даага бий - Могжоохон даагатай, Жогжоохон хүү. ААЗ;


2. Хусран: даагатай гүү (унагалалгүй нэг жил өнжсөн гүү, хусран гүү).