АЗАРГАДАХ

Хана, нум зэргийг азарга багажаар засаж залах.