АЗГҮЙВТЭР

Бага з‎эрэг азгүй: азгүйвтэр юм болох (баахан азгүй юм болох).