АЗОТ

Энэ үгийн “а” язгуур нь “амьд” гэсэн утгатай герег үг, агаарын бүрэлдэхүүнд голлох буюу 80 дэлгэрэнгүй...

азотын бордоо өнгө үнэргүй хийн бордоо
азотын исэл өнгө үнэргүй хийн исэл