АЙ I

1. Юмс үзэгдлийн бүлэг, хэсэг, тэдгээрийн хамгийн ерөнхий шинж чанараар нь нэгтгэсэн төрөл, зүйлийн ухагдахуун: дэлгэрэнгүй...


2. Нэг төрлийн олон юм үзэгдлийн анги, хэсэг, бүлэг: үйл үгийн ай (үйл үгийн хэсэг), тэмдэг нэрийн ай (тэмдэг нэрийн дэлгэрэнгүй...
3. Тус тус, анги анги, хэсэг хэсэг: ай айгаар (анги ангиар), ай сав [хоршоо] (тэр хавийн нутаг).

тоо чанарын ай тоо чанарын зүйл
урлагийн ай урлагийн төрөл
хэл зүйн ай

нэг төрлийн харьцаа зааж байгаа харилцан эсрэгцэж, бие биеэ нөхсөн хэл зүйн утгын нэгдэл

үйл үгийн ай үйл үгийн хэсэг
тэмдэг нэрийн ай тэмдэг нэрийн бүлэг
ай айгаар анги ангиар
ай сав тэр хавийн нутаг
Ижил үг:

АЙ II

АЙ III

АЙ IV