АЙ II

1. Хүнийг зэмлэн буруушаах, лавлан асуух зэрэгт хэлэх аялга: ай юу гэнээ (ээ юу гэнээ), ай, дэлгэрэнгүй... (ээ чааваас);


2. Гомдох шүүрс алдахад хэлэх аялга: ай зайлуул! (ээ зайлуул!), ай халаг! (ээ халаг!) - Алимад эд таваар мал дэлгэрэнгүй... Субашид;

3. Сэтгэл ханах, тавлахад хэлэх аялга үг: ай даа (а. Сэтгэл нэн тааламжтай, ханамжтай байгааг илтгэх аялга; б. Эргэлзэх тээнэгэлзэх дэлгэрэнгүй...
4. Гайхах бишрэх аялга: ай хайрхан (хайрхан уул минь);
5. Энэрэн өрөвдөхөд гарах аялга: ай зайлуул (а. Өрөвдөн энэрэх аялга; б. Егөөдөн жигших аялга), ай хөөрхий (а. Ихэд дэлгэрэнгүй...
6. Эргэлзэх, тээнэгэлзэх аялга: ай юу л бол (ээ мэдэхгүй тийм биш байх аа).

ай хөөрхий

а. Ихэд энэрэн өрөвдөх аялга; б. Тавлах, егөөдөх аялга

ай юу л бол

ээ мэдэхгүй тийм биш байх аа

ай юу гэнээ ээ юу гэнээ
ай чааваас ээ чааваас
ай зайлуул ээ зайлуул
ай халаг ээ халаг
ай хайрхан ээ хайрхан
ай даа

а. Сэтгэл нэн тааламжтай, ханамжтай байгааг илтгэх аялга; б. Эргэлзэх тээнэгэлзэх аялга

ай сайхан мөн сайхан
ай мөн гоёо ээ мөн гоёо
ай хайрхан

хайрхан уул минь

ай зайлуул

а. Өрөвдөн энэрэх аялга; б. Егөөдөн жигших аялга

Ижил үг:

АЙ I

АЙ III

АЙ IV

Your post has moved the debate fowarrd. Thanks for sharing!

Your post has moved the debate fowarrd. Thanks for sharing!

Зочин 2015-08-02 01:51:50