АЙВАРЧ

Маш айвар зантай: айварч хүн (а. Дэмий чалчигч; б. Хянамж болгоомжгүй, займраач).