АЙГУУЛАХ

Нутгаа сахих, нутаг орноо сахин хамгаалах.