АЗАРГАЛАХ

1. Азарга гүү хураах;


2. [шилжсэн] Бусдыг хэтэрхий эзэрхэн ноёлох - Сүжигтэн олныг сөгдүүлэн азаргалсан гэгээн маань ганцхан багш ламаасаа л эмээх бөлгөө. дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Том юмны биеэ агдлах.