АЗГҮЙ

Аз муутай, аливаа ажил хэрэг бүтэмжгүй болох нь, зол завшаангүй: азгүй байх (бүтэлгүйдэх), дэлгэрэнгүй...

азгүй байх бүтэлгүйдэх
азгүй хэрэг золгүй хэрэг
азгүй явдал золгүй явдал