АЖААРАЛГҮЙ
/ хүндэтгэл /
Анхааралгүй, болгоомжгүй, анзааралгүй.