АЖААРАЛТАЙ
/ хүндэтгэл /

Анхаарал, болгоомжтой: ажааралтай байх (анхааралтай байх), ажааралтай хандах дэлгэрэнгүй...

ажааралтай байх анхааралтай байх
ажааралтай хандах болгоомжтой хандах