АЖААРАМТГАЙ
/ хүндэтгэл /

Байнга анхаардаг, анхаарах нь их.