ГАДХАХ

Албадах, хүчээр хийлгэх, тулгах, өөр арга замгүй болгох.