ГАЖ II

Толгойн засалд шигтгэн хийсэн чимэг.

Ижил үг:

ГАЖ I