ГАЖИГГҮЙ

1. Гажсан юм байхгүй;


2. Элдэв гаж буруу зүйлгүй, эмгэг согоггүй.