ГАЖИМХАЙ

Гажихдаа амархан: гажимхай углуурга (амархан гаждаг углуурга), гажимхай хаалга дэлгэрэнгүй...

гажимхай углуурга амархан гаждаг углуурга
гажимхай хаалга гажихдаа амархан хаалга