ГАЖМАЛ

Аливаа юм уг байдлаасаа нэгэнт өөрчлөгдөн хэвшсэн нь: гажмал сандал (хэвийн байдлаасаа гажиж мурийсан дэлгэрэнгүй...

гажмал сандал хэвийн байдлаасаа гажиж мурийсан сандал
гажмал ширээ хэвийн байдлаасаа гажиж мурийсан ширээ