ГАЖУУДАЛ

1. Гажуудах үйлийн нэр;


2. Гажуу явдал, хэвийн бус үзэгдэл: ёс суртахууны гажуудал (ёс суртахууны хувьд зохисгүй, зөрүү), утгын гажуудал дэлгэрэнгүй...
ёс суртахууны гажуудал ёс суртахууны хувьд зохисгүй, зөрүү
утгын гажуудал утга нь өөр болох
зөрчил гажуудал хууль, дүрэм журам зөрчсөн нь