ГАЖУУРАХ

1. Мурийх, хэвийн бус болох;


2. Чиглэлээ өөрчлөх.