ГАЖУУДАХ

1. Гажуу болох;


2. Зам мөр шулуун биш болж, чигээ алдах: зам гажуудах (зам гажуу болох, буруу болох);
3. [шилжсэн] Буруу зөрүү болох: санаа гажуудах (бодол нь өөр болох), хэв журам гажуудах (хэв журам зөрчигдөх).

зам гажуудах зам гажуу болох, буруу болох
санаа гажуудах бодол нь өөр болох
хэв журам гажуудах хэв журам зөрчигдөх