ГАЖУУДУУЛАХ

1. Гажуу болгох;


2. Буруу зөрүү болгох, санаатайгаар зөрчих: ёс заншил гажуудуулах (ёс заншлыг зөрчих, өөр болгох), хууль гажуудуулах дэлгэрэнгүй...
ёс заншил гажуудуулах ёс заншлыг зөрчих, өөр болгох
хууль гажуудуулах хууль завхруулах
хэв журам гажуудуулах хэв журам зөрчих