ёс суртахууны гажуудал
ёс суртахууны хувьд зохисгүй, зөрүү