гажмал сандал
хэвийн байдлаасаа гажиж мурийсан сандал