гажмал ширээ
хэвийн байдлаасаа гажиж мурийсан ширээ