ГАЖИШГҮЙ

Гажих боломжгүй, гажих аргагүй, гуйвшгүй: гажишгүй байх (гажих боломжгүй байх).