ВЭЙ

Үйрмэг юмны хэмжүүр, арван шиан нэг вэй болно.