ГА I

Талбайн хэмжээ, арван мянган хавтгай дөрвөлжин метр: га тутамд оногдох үр (нэг га газарт тариалах дэлгэрэнгүй...

га тутамд оногдох үр нэг га газарт тариалах үр
га-д тариалах нэг га газарт үр суулгах
га-аас авах ургац нэг га газарт тариалсан үрээс авах ургацын хэмжээ
Ижил үг:

ГА II: