ГА II:

га тамга (төвд бичгийн ка үсгийн хэлбэртэй малын тамга).

Ижил үг:

ГА I