ГААГАЛАА

Галуу зэрэг шувууны дуугарах дуун: галууны гаагалаа (галуу гаагалан дуугарах дуу).