ГАА I

Хүний ааг омог: гаатай залуу (ааг омогтой залуу).

Ижил үг:

ГАА II

ГАА III