ГАА II

Гааж хал, гамгүй: хувцсандаа гаатай (хувцсандаа хайр гамгүй, хувцсаа амархан урдаг).

Ижил үг:

ГАА I

ГАА III