ВЭД

Өндөр язгуурын тулд тахил өглөг үйлдэх, нэр үгсийн магадыг бүтээх, хаан төрийг сахих яруу үгсийн шүлэглэлийг өгүүлсэн дэлгэрэнгүй...