БҮРДҮҮЛЭЛ

Бүрдүүлэх үйлийн нэр: бүрдүүлэл хийх (бүрдүүлэх), дансны бүрдүүлэл (данс бүрдүүлэх явц, данс жигдрүүлэх).

бүрдүүлэл хийх бүрдүүлэх
дансны бүрдүүлэл данс бүрдүүлэх явц, данс жигдрүүлэх