БҮРЖГЭНЭХ

Хуйлрах, бөмбөгнөх - Бударгана нэрт өвснөөс гөрөөс бүржигнэн гарч ирэв. Зуун дэлгэрэнгүй... бүржигнэн гүйх (бөмбөгнөн гүйх).