БҮРЖИХ I

Бүрэлдэх: цус бүржих (нөжрөх).

Ижил үг:

БҮРЖИХ II