БҮРДҮҮЛЭЛТ

Бүрдүүлэх үйлийн үр дүнг заасан нэр: хэрэг бүрдүүлэлт (хэрэг бүрдүүлэх нь).