БҮРДҮҮЛЭХ

Аливаа юмыг иж бүрэн төгс болгох, цуглуулах: баримт бүрдүүлэх (баримт бэлтгэх, баримт цуглуулах), дэлгэрэнгүй...

баримт бүрдүүлэх баримт бэлтгэх, баримт цуглуулах
материал бүрдүүлэх материал цуглуулах
хэрэг бүрдүүлэх хэрэгт холбогдох баримт мэдээлэл цуглуулах, бэлэн болгох
буу сумаа бүрдүүлэх буу сумаа бэлэн болгох