дансны бүрдүүлэл
данс бүрдүүлэх явц, данс жигдрүүлэх