ААДАЙХ II

Их зантай болох, маадайх.

Ижил үг:

ААДАЙХ I