АГУУТГАХ

Агуу болгох.  Нүх сүв зэргийг уужим их болгох.